0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Kim jesteśmy?

Fundacja Pro-Test zajmuje się przeprowadzaniem niezależnych testów produktów na podstawie badań laboratoryjnych. Należy do International Consumer Research & Testing z siedzibą w Londynie – międzynarodowej organizacji testującej produkty, zrzeszającej 37 instytucji konsumenckich z 34 państw.

STATUT FUNDACJI PRO-TEST

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Pro-Test"
zwana dalej „Fundacją" ustanowiona przez:
Joannę Agnieszkę Wosińską
zwaną dalej „Fundatorem", aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Solidarności
nr 75 lok. 36
za numerem repertorium A Nr 2789 /2008 z dnia 26.06.2008.
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz.
203) oraz niniejszego statutu.

§ 2 .
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

§ 7.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku - „Fundacja Pro-Test” w Warszawie.

§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.


§ 9.
Celami Fundacji są:

1. Edukacja społeczeństwa odnośnie towarów i usług w zakresie dających się zobiektywizować cech ich wartości użytkowej, jak również wpływu na środowisko naturalne.
2. Wykonywanie porównawczych testów produktów.
3. Dostarczanie społeczeństwu informacji, które pomagają mu w dokonywaniu oceny rynku towarów i usług.
4. Budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie możliwości i sposobów optymalnego prowadzenia prywatnego gospodarstwa domowego, racjonalnego wykorzystywania dochodów, jak również rozpowszechnianie, nabytej w ramach działań Fundacji, wiedzy na temat świadomości i zachowań prozdrowotnych i ekologicznych.
5. Ochrona interesów konsumentów.

§ 10.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.1. badanie towarów i usług, z reguły w sposób porównawczy, przy użyciu metod naukowych oraz nadawanie właściwych ocen w gwarantowanym wymiarze lub zlecanie ich nadawania przystosowanym do tego instytutom według ich reguł;
1.2. publikowanie uzyskanych wyników badań w sposób neutralny, przystępny i rzetelny. Ponadto Fundacja może za pomocą wszelkiego rodzaju środków komunikacji rozpowszechniać wiedzę i informacje dotyczące szeroko rozumianych interesów konsumenckich;
1.3. rozpatrywanie fachowych i metodycznych zagadnień, o ile służą one urzeczywistnianiu celów Fundacji, Fundacja powinna współdziałać z instytucjami normalizacyjnymi i im podobnymi jednostkami, nadto może przeprowadzać imprezy naukowe lub publiczne;
1.4. inicjowanie i wspomaganie prac naukowych, mających związek z przeprowadzaniem porównawczych badań produktów i usług oraz rozpowszechnianiem ich wyników.
1.5.współpracę z krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi instytucjami, a w szczególności przeprowadzanie badań, opracowywanie ich wyników, jak również wymianę doświadczeń;
1.6. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność konsumentów;
1.7. rzecznictwo interesów konsumentów;
1.8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 11.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 12.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

§ 13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14.
Dochody Fundacji pochodzą z: darowizn, spadków, zapisów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z działalności statutowej odpłatnej.

§ 15.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują, na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, i co najmniej 1000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2 000 (dwóch tysięcy) Euro, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§18.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

§19.
Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd Fundacji. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydat­ków związanych z tą działalnością. Z wyjątkiem uregulowań § 46 i § 48 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§20.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów: osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych.

§21.
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które: dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§22.
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgro­madzenia Fundacji.

§23.
Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: Uchwalanie zmian statutu Fundacji. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji. Zatwierdzanie programów działania Fundacji. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 35 i § 36. Zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

§24.
Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony Prezydentowi na piśmie. Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

§25.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.

§26.
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. ZARZĄD FUNDACJI

§27.
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu, choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, nienależytego wypełniania funkcji członka, istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 28.
Pracami Zarządu kieruje prezes.

§ 29.
W przypadku zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.

§ 30.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§31.
Zarząd: reprezentuje Fundację na zewnątrz, opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji, sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej, podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia, powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 32.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego składa prezes, a w przypadku zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.

§33.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego człon­ków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§34.
Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§35.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

§36.
Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Zgromadzenia Fundatorów. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów. Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od 2-krotnego dla dyrektora i 1,5-krotnego dla członka zarządu przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.

§ 37.
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje: Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Pozostała działalność wydawnicza; Drukowanie gazet; Pozostałe drukowanie; Introligatorstwo i podobne usługi; Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów.

§ 38.
Organizacja działalności gospodarczej: Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, w ramach posiadanych przez nie środków własnych. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który po­wołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszel­kich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów. Cały dochód z działalności Fundacji przeznacza się na działalność statutową.

§ 39.
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są ustalone w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 40.
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 41.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.

§ 42.
Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo w pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposo­bienia, zwanych dalej osobami bliskimi. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe­rencyjnych warunkach. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 43.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 44.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 45.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.

§ 46.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 47.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.

§ 48.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści artykułu 5 ustęp 4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 49.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 50.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.