0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułySpór z ubezpieczycielem……czyli Jak być mądrym po szkodzie?

Spór z ubezpieczycielem…
…czyli Jak być mądrym po szkodzie?

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Szkoda komunikacyjna – co powinien wiedzieć poszkodowany?

Kilka reguł, o których należy pamiętać, jeżeli uczestniczymy w wypadku drogowym.
1. Bardzo ważnym elementem procedury odszkodowawczej jest pełne i staranne zgromadzenie dowodów bezpośrednio na miejscu wypadku. Dlatego osoba występująca z roszczeniem odszkodowawczym powinna dostarczyć ubezpieczycielowi następujące informacje:

  • dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem pojazdu, to także dane właściciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL, numer prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego;
  • obszerny opis okoliczności zdarzenia;
  • możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;
  • szkic sytuacyjny zdarzenia;
  • oświadczenie sprawcy.

2. Zadbajmy również o uzyskanie kontaktów ze świadkami zdarzenia, którzy – w przypadku sporu – będą mogli potwierdzić okoliczności wypadku.
3. Jeżeli w wypadku nie było ofiar oraz osób rannych, nie musimy wzywać policji. Bezwarunkowo musimy ją wezwać, jeżeli sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Całą dokumentację oraz wszystkie informacje należy kierować do ubezpieczyciela w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym (w celach dowodowych). W przypadku bezpośredniego zgłoszenia szkody, zadbajmy o potwierdzenie przyjęcia dokumentów przez ubezpieczyciela.

Czy wiesz, co gwarantuje umowa ubezpieczenia OC?

Każdy posiadacz pojazdu musi mieć polisę OC. Jeżeli jesteśmy sprawcą szkody, na podstawie dokumentu polisy OC nasz ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej przez nas. Pamiętajmy, iż w przypadku nieopłacenia takiej polisy będziemy zmuszeni zapłacić bardzo wysoką karę za jej brak, jednocześnie z własnej kieszeni będziemy pokrywać szkodę oraz jej następstwa. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują szereg roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej – w zależności od charakteru szkody rzeczowej (dotyczy uszkodzonego mienia ubezpieczonego) i/lub osobowej (chodzi o zdrowie i życie osoby poszkodowanej). Jeżeli występujemy jako strona poszkodowana, mamy prawo do pokrycia szkody zarówno majątkowej, jak i osobowej.

Jak wybrać ubezpieczyciela?

Rynek ubezpieczeniowy w ostatnim czasie rozwija się bardzo intensywnie. Dlatego zanim podpiszemy umowę, proponujemy udanie się do kilku ubezpieczycieli, w celu porównania warunków umów oferowanych przez towarzystwa. Wzorzec umowy najlepiej przestudiować w domu, a wszelkie pytania i niejasności dotyczące umowy należy wyjaśnić z agentem. Pamiętajmy, że wysokość składki ubezpieczeniowej nie powinna być jedynym kryterium wyboru ubezpieczyciela.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia autocasco?

Jak pokazuje praktyka, nie zawsze czytamy treść umowy, mimo że ją podpisujemy. Przy zawieraniu umowy pakietowej albo autocasco należy zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku kradzieży pojazdu ubezpieczyciel uznaje najczęściej za rażące niedbalstwo a zarazem za przesłankę do odmowy wypłaty odszkodowania takie zdarzenia, jak: zagubienie kluczyków czy pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie. Należy porównać w ofertach, jakie potrącenia stosuje ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania w ramach autocasco. Zwróćmy również uwagę na ustalenie wartości samochodu z dnia wypadku oraz możliwość przejęcia przez ubezpieczyciela pozostałości samochodu po wypadku (w razie szkody całkowitej). –

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

30 dni na wypłatę bezspornej kwoty odszkodowania. Termin ten liczony jest od momentu dokonania zawiadomienia o szkodzie. Może on zostać wydłużony do 90 dni, gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, na przykład przez policję. Trwające postępowanie nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku poinformowania poszkodowanego w ciągu 30 dni o tym, że decyzja dotycząca odszkodowania zostanie wydana niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

W jaki sposób powinna być naprawiona szkoda i jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu?

Mówiąc najprościej, szkoda powinna zostać naprawiona szybko i w pełnym zakresie. Sposób naprawienia szkody zależy od jej charakteru oraz wyboru dokonanego przez poszkodowanego. W przypadku szkody rzeczowej – przewrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku albo wypłata odpowiedniej kwoty pieniężnej. W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona dozna szkody, może ona wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie za doznane cierpienia.

Dzik – jako sprawca szkody – kto ponosi odpowiedzialność?

Wbrew pozorom często zdarzają się wypadki spowodowane przez dzikie zwierzę, które nagle wyskoczyło na jezdnię. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na drodze było odpowiednie oznakowanie, informujące o tym niebezpieczeństwie. Jeżeli na miejscu nie było odpowiednich znaków drogowych, będziemy mogli wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do właściwego obwodu łowieckiego. W celu udokumentowania zdarzenia należy na miejsce wypadku wezwać policję.

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (DzU z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.); Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (DzU z 2002 r., Nr 42, poz. 372 ze zm.); Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r., Nr16, poz. 93 ze zm.)

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Nieliczne roboty koszą dobrze

8 ROBOTÓW KOSZĄCYCH W TEŚCIE: Wiele automatycznych kosiarek z testu radzi sobie tylko z...

Test: Pestycydy w pomidorach z importu

Wszystkie pomidory z nowego testu zawierały pozostałości pestycydów. Tym razem zbadaliśmy osiem rodzajów pomidorów,...

Tanie zapięcia lepsze od drogich

23 ZAPIĘCIA DO ROWERÓW W TEŚCIE: Łańcuchowe, U-lock czy składane? Jakim rodzajem zapięcia zabezpieczysz...