0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Strona głównaArtykułyProblemy z kablówką, czyli czego nie może operator?

Problemy z kablówką, czyli czego nie może operator?

Opublikowano:

Autopromocja

spot_img

Wielu z nas korzysta z usług operatorów telewizji kablowej. Dzięki nim mamy wybór setek przeróżnych kanałów. Ale niestety bywa, że mamy i problemy. Niekiedy wynikają one niestety z łamania prawa przez operatorów? Co operator może, a czego mu nie wolno? Wiedza na ten temat pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych kłopotów i wybrać rzetelną firmę oferującą dostęp do telewizji kablowej.

Podstawą świadczenia usług przez telewizje kablowe jest pisemna umowa zawierana między operatorem telewizji kablowej a konsumentem, zwana umową abonencką. Przez zawarcie takiej umowy operator zobowiązuje się do świadczenia usług telewizji kablowej zgodnie z umową oraz załączanym do niej regulaminem, a abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności i przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu. Przed podpisaniem umowy konsument powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami.

Żeby świadczyć usługi, operator sieci kablowej musi uzyskać wpis do rejestru programów w sieciach kablowych, prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Programy do sieci kablowej muszą być wprowadzane w następującej kolejności:

 1. ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;
 2. regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze;
 3. programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze;
 4. programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze;
 5. programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.

Czego szukać w umowie?

W umowie o świadczenie usług telewizji kablowej powinny znaleźć się następujące informacje:

 1. nazwa, adres i siedziba dostawcy usług,
 2. świadczone usługi,
 3. zakres obsługi serwisowej,
 4. dane szczegółowe dotyczące cen, w tym pakietów cenowych oraz dposoby uzyskania informacji o aktualnym cenniku,
 5. czas trwania umowy oraz warunki przedłużenia i rozwiązania umowy,
 6. wysokość kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

Do umowy o świadczenie usług telewizji kablowej operator zobowiązany jest dołączyć nieodpłatnie regulamin świadczenia usług. Warto zwrócić uwagę na niedozwolone postanowienia umowne spotykane w umowach stosowanych przez operatorów kablówek.

Podwyższenie opłaty abonamentowej

Niektórzy operatorzy telewizji kablowych zastrzegają sobie w umowie prawo zmiany opłaty, bez wcześniejszego poinformowania o tym konsumenta. Często abonent dowiaduje się o takiej zmianie dopiero wtedy, kiedy otrzymuje rachunek z podwyższoną ceną. Jest to niezgodne z prawem, gdyż o każdej zmianie opłaty abonent powinien być poinformowany na tyle wcześnie, by miał możliwość – jeśli nie godzi się na tą zmianę – wypowiedzenia umowy. Ponadto należy stwierdzić, że zmiana warunków umowy w zakresie opłaty za świadczone usługi powoduje konieczność zmiany umowy poprzez załączenie do niej aneksu.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się następujące postanowienia:

 • Operator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty miesięcznej za korzystanie z sieci telewizji kablowej",
 • "Abonent może uiścić opłatę miesięczną z góry za miesiące przyszłe nie więcej niż 12 miesięcy. Nie gwarantuje to Abonentowi zachowania wysokości opłaty na poziomie obowiązującym w miesiącu dokonania wpłaty. Abonent zobowiązuje się bez dodatkowego wezwania zapłacić kwotę",
 • „Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, informując o tym pisemnie minimum na miesiąc przed datą jej wprowadzenia”,
 • "Zmiana opłaty nie powoduje konieczności zmiany umowy",
 • "Zmiana opłaty za doprowadzenie sygnału nie oznacza zmiany warunków umowy".

Obniżenie opłaty abonamentowej

W tym zakresie niedopuszczalne jest umieszczenie w umowie abonenckiej poniższych klauzul:

 • „Abonentowi przysługuje bonifikata opłaty miesięcznej w razie niemożności odbioru przez niego programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych przez Operatora w sieci telewizji kablowej przez okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Operatora",
 • „Za okres braku świadczenia usługi konserwacji i rtv wynikającej z awarii trwającej dłużej niż dwa kolejne dni Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia opłaty miesięcznej o 1/30 za każdy następny dzień",
 • „Prawo do obniżenia opłaty abonamentowej przysługuje Abonentowi wtedy, gdy brak sygnału spowodowany awarią był dłuższy niż trzy dni robocze. Od tego momentu, za każdy kolejny dzień braku sygnału, od abonamentu odliczana jest 1/30 jego wartości",
 • "Jeżeli przerwy w świadczeniu Usługi Radia i Telewizji Kablowej wystąpiły z ważnych przyczyn, a ich łączny czas w Okresie Rozliczeniowym był krótszy od 48 godzin, rekompensata Abonentowi nie przysługuje".

Zmiana oferty programowej

Przed podpisaniem umowy konsument powinien dokładnie zapoznać się z jej wszystkimi warunkami.

Niekiedy operatorzy telewizji kablowej zapisują w umowie możliwość zmiany oferty programowej w wyniku działania „sił wyższych”. Oczywiście za „siłę wyższą” w żadnym wypadku nie mogą być uznane ‘przyczyny techniczne’.
Konsument ma też prawo oczekiwać dostępu do wszystkich kanałów gwarantowanych przez operatora w umowie. Brak chociaż jednego kanału jest podstawą do wypowiedzenia umowy z winy operatora, który nie wykonuje swoich zobowiązań. Zmieniając pakiet programów operator dokonuje modyfikacji warunków umowy i abonent musi być o tym powiadomiony – ma bowiem prawo odstąpienia od umowy.

A zatem zakazane jest umieszczenie w umowie postanowień:

 • „Operator zastrzega sobie prawo do zmiany programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów”,
 • „Operator może zmienić zawartość Pakietu programów. O zmianie zawartości pakietu programów operator powiadomi abonenta poprzez kanał informacyjny, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z §9 ust. 1 i 3 Regulaminu, jeżeli nie zgadza się na zmianę zawartości pakietu programów”.

Zwłoka w opłacie

Często abonent dowiaduje się o podwyżce dopiero wtedy, kiedy otrzymuje rachunek z nową ceną. Jest to niezgodne z prawem, gdyż o każdej zmianie opłaty abonent powinien być poinformowany na tyle wcześnie, by miał możliwość – jeśli nie godzi się na tą zmianę – wypowiedzenia umowy.

W umowach o świadczenie usług telewizji kablowej często pojawia się klauzula, że w przypadku braku uiszczenia opłaty w terminie operator może wstrzymać dostęp abonenta do dostarczanego sygnału radiowego lub telewizyjnego, a także rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Sytuacja taka jest niedopuszczalna, gdyż odbiorca usług musi najpierw otrzymać wezwanie do zapłaty zaległej kwoty.

Zakazaną klauzulą w tym przypadku będzie zapis stanowiący, że:

„W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczeniu opłaty abonamentowej operator ma prawo rozwiązać umowę w trybie określonym w par. 4 ust. 2”.

Najnowsze Artykuły

WIĘCEJ PODOBNYCH

Tanie zapięcia lepsze od drogich

23 ZAPIĘCIA DO ROWERÓW W TEŚCIE: Łańcuchowe, U-lock czy składane? Jakim rodzajem zapięcia zabezpieczysz...

Które ziemniaki mają pestycydy? Sprawdziliśmy

Ziemniaki z Biedronki nie miały żadnych pozostałości pestycydów. Pod tym względem spełniały normy nawet...

Zbadaliśmy pestycydy w pomidorach z Lidla i Biedronki

Po teście jabłek kolej na pomidory. Okazuje się, że one również zawierają pozostałości pestycydów....